English English

POČETNA O NAMA PROJEKTI U TOKU REFERENCE GALERIJA KONTAKT
POJAČANO ODRŽAVANJE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BR. 21, DEONICA IRIG 2 - RUMA 1 PROJEKAT IZGRADNJE MOSTA NA DUNAVU KOD BAČKE PALANKE SA PRILAZIMA (PRISTUPNIM PUTEVIMA) PROJEKAT IZGRADNJE OPŠTINSKOG PUTA L-3 ZRENJANIN – LUKIĆEVO - BOTOŠ VREDNOSNO POBOLJŠANJE ZA 6 MOSTOVA NA DEONICI KORIDORA X: GRDELICA - TUNEL PREDEJANE VREDNOSNO POBOLJŠANJE ZA 6 MOSTOVA NA DEONICI KORIDORA X: TUNEL PREDEJANE – CARIČINA DOLINA IZVOĐAČKI PROJEKAT 6 MOSTOVA NA AUTOPUTU BIDBID-SUR U OMANU

POJAČANO ODRŽAVANJE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BR. 21, DEONICA IRIG 2 - RUMA 1

PROJEKAT REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

 • Investitor:

  JP PUTEVI SRBIJE

 • Ključni ekspert za trasu:

  RADIVOJE MILEUSNIĆ dipl. inž. građ.

 • Odgovorni projektant za trasu:

  MILAN ČUČKOVIĆ dipl. inž. građ.

 • Ključni ekspert za objekte:

  DUŠKO BOBERA dipl. inž. građ.

 • Odgovorni projektant za objekte:

  DUŠKO BOBERA dipl. inž. građ.

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja (Road Rehabilitation and Safety Project – RRSP) je projekat podrške međunarodnih finansijskih institucija (Svetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj) Vladi Republike Srbije u implementaciji Nacionalnog programa rehabilitacije državne putne mreže. Ovaj projekat predstavlјa realizaciju prve faze Vladinog programa za period 2014 - 2019. godina i obuhvata:

 • unapređenje stanja državne putne mreže kroz rehabilitaciju oko 1.100 km postojećih puteva,

 • podizanje nivoa bezbednosti na putevima kroz primenu mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja u svim fazama implementacije Projekta, i

 • jačanje kapaciteta i unapređenje institucionalne koordinacije u oblasti bezbednosti saobraćaja kroz implementaciju većeg broja različitih usluga.

Predmetna deonica se nalazi na putnom pravcu Novi Sad – Irig – Ruma – Šabac – Kocelјeva – Valјevo – Kosjerić – Požega – Arilјe – Ivanjica - Sjenica koji je prema uredbi o klasifikaciji državnih puteva (Sl. Gl. RS br. 105/2013 i br. 119/2013) svrstan je u državni put IB reda. Tačnije, nosi oznaku IB-21.

Početak deonice je na oko 200 m iza čvora 2104 Irig (Vrdnik), stara oznaka Irig 2, a završetak na oko 280 m od čvora 2108 Ruma (veza sa A3), stara oznaka Ruma 1 – autoput. Nove oznake čvorova preuzete su sa karte referentnog sistema državnih puteva I i II reda.

U funkcionalnom smislu, put se može svrstati u vezni međuregionalni put. Deonica duga oko 15km pripada regionu Vojvodine i nalazi se u Sremskom upravnom okrugu. Opštine na kojim se deonica pruža su Ruma i Irig.

Irig Irig Irig Irig Irig Irig

Projekat pojačanog održavanja obuhvata analizu bezbednosti saobraćaja, analizu postojećeg stanja, analizu stanja kolovozne konstrukcije i predlog rešenja rehabilitacije i povećanja bezbednosti saobraćaja. Sva rešenja treba da ostanu unutar putog pojasa.

Osnovno rešenjke predviđa povećanje bezbednosti saobraćaja u raskrsnicama uvođenjem ulivno izlivnih traka i zamenu kolovozne konstrukcije. Pored toga biće razmatrana izmena elemenata situacionog i nivelacionog plana (u okviru putnog pojasa) kako bi se povećala preglednost i elementi geometrije prilagodili brzini od 80km/h.

PROJEKAT IZGRADNJE MOSTA NA DUNAVU KOD BAČKE PALANKE SA PRILAZIMA (PRISTUPNIM PUTEVIMA)

 • Investitor:

  JP PUTEVI SRBIJE

 • Odgovorni projektant mosta:

  DUŠKO BOBERA dipl. inž. građ.

Kako je definisano projektnim zadatkom planira se izrada projektne dokumentacije na nivou Idejnog projekta.

Objekat je deo državnog puta IB reda br. 19 (M-18), veza sa državnim putem 12 – Neštin – Erdevik - Kuzmin – državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača).

Postojeći most preko reke Dunav kod Bačke Palanke je ujedno i granični prelaz između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Od trenutka kada je Republika Hrvatska postala članica Evropske unije došlo je do stvaranja ozbiljnih problema kako za lokalno stanovništvo, tako i za tranzitni saobraćaj jer više ne postoji mogućnost formiranja malograničnog prelaza, kao i uvođenja lokalnih autobusa za prevoz putnika u malograničnom pojasu što je do tada bila praksa. Zbog svega ovoga kompletan saobraćaj iz zapadne Vojvodine ka Republici Bosni i Hercegovini se obavlja preko državnog puta I reda broj 12 Kelebija - Subotica - Odžaci - Bačka Palanka, državnim putem II reda broj 118 državna granica sa Hrvatskom - Erdevik - Kuzmin i dalje državnim putem I reda broj 29 Kuzmin - granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača). Jedina alternativa za ovaj putni pravac je preko Novog Sada, jer između Bačke Palanke i Novog Sada nema nijednog mosta preko reke Dunav. Izgradnjom novog mosta cca 2.5km nizvodno ostvaruje se direktna veza pomenutog dela Vojvodine sa Bosnom i Hercegovinom isključivo kroz teritoriju Republike Srbije.

Deonica počinje u raskrsnici sa državnim putem IB reda 12 deonica Novi Sad - Bačka Palanka (nije predmet projekta) prelazi nasipom preko njiva na Bačkoj strani, a zatim mostom preko odbrambenog nasipa i Dunava na Sremsku stranu. Na Sremskoj strani trasa je većim delom u nasipu a završava se raskrsnicom sa državnim putem IIA reda 119 državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Neštin) – Beočin - Sremska Kamenica.

Elementi poprečnog profila na delu trase:

 • Širina voznih traka

  2 x 3.50 =..................7.00 m

 • Širina ivičnih traka

  2 x 0.50 =..................1.00 m

 • Širina bankina

  2 x 1.50 =..................3.00 m

Most se sastoji od centralnog dela preko plovnog puta Dunava i pristupnih mostova sa Bačke i Sremske strane.

Ukupna dužina centralnog dela mosta je 95.0m + 170.0m + 95.0m = 360.0m. Glavni (centralni raspon) je preko plovnog puta Dunava od 170.0 m (osovinski), dok su dva bočna raspona po 95.0m. Glavni nosač mosta je prethodno napregnuti betonski sandučasti poprečni presek promenjive visine od max. 10.00m iznad stubova do min. 3.40m u sredini centralnog raspona. Visina sandučastog preseka se menja po kubnoj paraboli. Glavni raspon od 170.0 m je izabran tako da se istovremeno zadovoljava nekoliko kriterijuma, kao prvo i najvažnije plovidbeni gabarit od 150.0m x 9.5m, uz istovremeno zadovoljenje ekonomskog i estetskog kriterijuma. Bočni rasponi od 95.0m su izabrani tako da bi se maksimalno uravnotežio centralni raspon i istovremeno minimiziralo vizuelno zaklanjanje plovnog puta Dunava. Predviđena tehnologija gradnje je da se da se centralni deo mosta gradi balansiranom konzolnom gradnjom, betonom livenim na licu mesta, u segmentima od 3.60m do max. 5.0m. Srednji stubovi su monolitno (kruto) povezani sa glavnim nosačem mosta. Svaki od dva srednja stuba se sastoji iz dva vitka paralelna stuba na osovinskom razmaku od 10.0m čime je omogućena velika krutost na savijanje i stabilnost za vreme gradnje balansiranim konzolnim postupkom, betonom livenim na licu mesta.

Sa svake strane centralnog dela mosta su predviđeni pristupni delovi mosta (rampe) sa tipskim rasponima od 56.0m, i to 15 raspona sa strane Bačke Palanke i 14 raspona sa Sremske strane mosta, respektivno. Pristupni most ka Bačkoj Palanci ima raspone 50.0m + 14 x 56.0m = 834.0m, dok pristupni most sa Sremske strane ima raspone od 50.0m + 13 x 56.0m = 778.0m. Dilatacije su predviđene samo na krajevima mosta. Glavni nosač mosta je prethodno napregnuti betonski sandučasti poprečni presek konstantne visine od 4.00m koji se preko lončastih ležišta oslanja na stubove ”H” oblika. Ovaj oblik stubova je izabran zbog relativno velike visine stubova (max. 43.55m) uz istovremeno jednostavno izvođenje, kao i dovoljno veliku krutost za predviđenu tehnologiju gradnje. Stubovi se preko temeljne ploče debljine 2.00m oslanjaju na šipove. Tehnologija gradnje za oba pristupna mosta može da bude ili pomoću pokretne skele - MSS ili postepenim potiskivanjem mosta, koje su za usvojeni tipski raspon od 56.0m i dužine pristupnih mostova od 834.0m i 778.0m podjednako efikasne, kako sa aspekta ekonomičnosti, tako i sa aspekta vremena potrebnog za gradnju. Polumontažni sistem gradnje (montažni nosači + ploča betonirana in situ) iako moguć na tipskom rasponu od 56.0m ne predstavlja ekonomično rešenje, dok gradnja pristupnih mostova klasično - na skeli uopšte nije razmatrana zbog velike visine stubova.

Ukupna dužina mosta, zajedno sa pristupnim mostovima, iznosi 1,972.0m (834.0m + 360.0m + 778.0m).

Elementi poprečnog profila na delu mosta:

 • Širina voznih traka

  2 x 3.50 =..................7.00 m

 • Širina ivičnih traka

  2 x 0.50 =..................1.00 m

 • Širina servisne staze sa zaštitnim pojasom i sigurnosnom ogradom

  2 x 2.00 =..................4.00 m

PROJEKAT IZGRADNJE OPŠTINSKOG PUTA L-3 ZRENJANIN – LUKIĆEVO - BOTOŠ

 • Investitor:

  JP DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU GRADA ZRENJANINA, ZRENJANIN

 • Odgovorni projektant rekonstrukcije puta:

  MILAN ČUČKOVIĆ dipl.inž.građ.

Kako je definisano projektnim zadatkom planira se izrada projektne dokumentacije opštinskog puta L-3 na nivou Glavnog projekta.

Opštinski put Zrenjanin – Lukićevo – Botoš većim je delom neizgrađen zemljani put. Počinje na priključku sa državnim putem IB reda Kelebija – Subotica - državni put A1 asfaltiranom deonicom dužine 1,260m (nije predmet projekta) i prolazi poljoprivrednim područjem do naselja Lukićevo gde preseca železničku prugu Kikinda-Beograd. Ukrštanje sa železničkom prugom je predmet posebnog projekta. Nakon toga put kroz Lukićevo na dužini od 1,660m (od km 6+060 do km 7+720) je asfaltiran i nije predmet ovog projekta. Na izlasku iz Lukićeva put je ponovo zemljani i prolazi kroz poljoprivredno područje sve do naselja Botoš (ulica Petrov Žarka) gde prelazi u kaldrmu. Kaldrmisani deo puta (km 18+080) dužine je oko 850m. Završetak lokalnog puta L3 je na priključku sa lokalnim putem L-5 Banatski Despotovac – Botoš – Ustava na Tamišu. Ukupna dužina deonice je 18,925m od kojih 2,920m nije predmet ovog projekta

Funkcija puta je uspostavljanje najkraće veze između Zrenjanina i Botoša odnosno Lukićeva.

Računska brzina deonice je 60km/h i direktno proističe iz uslova projektnog zadatka a koji se odnose na elemente poprečnog profila:

 • Širina voznih traka

  2 x 3.00 =..................6.00 m

 • Širina ivičnih traka

  2 x 0.30 =..................0.60 m

 • Širina bankine

  2 x 1.20 =..................2.40 m

Zrenjanin Zrenjanin Zrenjanin Zrenjanin

Deonicu karakterišu dugi pravci i krivine relativno malog radijusa što otežava projektovanje. Da bi se omogućilo bezbedno odvijanje saobraćaja dužine pravaca i veličine poluprečnika horizontalnih krivina određene su u skladu sa Pravilnikom za projektovanje puteva.

Nivelaciono deonicu karakterišu ekstremno mali podužni nagibi koji praktično onemogućavaju efikasno odvođenje vode u podužnom pravcu. Iz tog razloga put je celom dužinom projektovan u nasipu visine do 1m sa obodnim kanalima na obe strane.

VREDNOSNO POBOLJŠANJE ZA 6 MOSTOVA NA DEONICI KORIDORA X: GRDELICA - TUNEL PREDEJANE

 • Investitor:

  KORIDORI SRBIJE

 • Izvođač:

  Azvi d.o.o. ogranak Novi Sad

PREDNOSTI VREDNOSNOG POBOLJŠANJA

Predlog vrednosnog poboljšanja (engl. Value Engineering) se odnosi na izmene za 6 (šest) najznačajnijih mostova na Koridoru X, E-75, Lot 1, deonica Grdelica - Gornje Polje - Caričina Dolina, pod deonica Grdelica - Tunel Predejane.

Predložene izmene se najviše odnose na homogenizaciju konstrukcija mosta, upotrebom polu montažnog sistema gradnje (montažni nosači + AB ploča betonirana na licu mesta) celom dužinom mostova, umesto kombinovanog sistema polu montažnih sistema i sandučastih glavnih nosača gornjeg stroja mosta definisanog u baznom projektu. Istovremeno, na prethodno pomenutih 5 od 6 mostova je primenjen tipski raspon od 35,0m sa konstantnom visinom preseka, u poređenju sa različitim visinama gornjeg stroja mosta upotrebljenim u baznom projektu.

Novom tehnologijom gradnje omogućene su uštede preko 1.0 miliona EUR u toku građenja i preko 1.5 mil EUR u toku eksploatacije. Kvalitet svih mostova je značajno uvećan a vreme građenja je značajno smanjeno.

Objekat

Stacionaža

Odgovorni projektant

Rasponi

Širina

Tip konstrukcije

Most 01

km 874+286

ISIDORA GAVRILOVIĆ dipl.inž.građ.

12.80 + 35.0 + 35.0 = 82.80m

28.10m

Poprečni presek glavnog nosača čini 5 montažnih prednapregnutih ”T” nosača visine 2.00 m, spojenih armirano betonskom pločom debljine 20 cm i poprečnim nosačima nad osloncima, livenim na licu mesta.

Natputnjak 02

km 874+080

PREDRAG BAKIĆ dipl.inž.građ.

2 x 50.0 m = 100.0m

10.60m

Glavni nosač je kontinualna greda sandučastog poprečnog preseka konstantne visine od 2.60 m.

Most 03

km 875+371

BOJAN STOJIČIĆ dipl.inž.građ.

6 x 35.0m = 210.00m.

28.10m

Poprečni presek glavnog nosača čini 5 montažnih prednapregnutih ”T” nosača visine 2.00 m, spojenih armirano betonskom pločom debljine 20 cm i poprečnim nosačima nad osloncima, livenim na licu mesta.

Most 04

km 876+319

ISIDORA GAVRILOVIĆ dipl.inž.građ.

4 x 35.0m = 140.0m - levi most
2 x 35.0m = 70.0m - desni most

28.10m

Poprečni presek glavnog nosača čini 5 montažnih prednapregnutih ”T” nosača visine 2.00 m, spojenih armirano betonskom pločom debljine 20 cm i poprečnim nosačima nad osloncima, livenim na licu mesta.

Most 05

km 876+973

MILOŠ GLIGORIJEVIĆ dipl.inž.građ.

12 x 35.0m = 420.0m - levi most
6 x 35.0m = 210.0m - desni most
4 x 35.0m = 140.0m - desni most

28.10m

Poprečni presek glavnog nosača čini 5 montažnih prednapregnutih ”T” nosača visine 2.00 m, spojenih armirano betonskom pločom debljine 20 cm i poprečnim nosačima nad osloncima, livenim na licu mesta.

Most 08

km 878+394

DUŠKO BOBERA dipl.inž.građ.

3 x 35.0m = 105.00m

28.10m

Poprečni presek glavnog nosača čini 5 montažnih prednapregnutih ”T” nosača visine 2.00 m, spojenih armirano betonskom pločom debljine 20 cm i poprečnim nosačima nad osloncima, livenim na licu mesta.

VREDNOSNO POBOLJŠANJE ZA 6 MOSTOVA NA DEONICI KORIDORA X: TUNEL PREDEJANE – CARIČINA DOLINA

 • Investitor:

  KORIDORI SRBIJE

 • Izvođač:

  TRACE International LTD


PREDNOSTI VREDNOSNOG POBOLJŠANJA

Glavne uštede su dobijene značajnim skraćenjem mostova. Pored toga izmenom tehnologije gradnje i ukidanjem temelja na bunarima javljaju se značajne uštede u materijalu kao što je beton, armatura i kablovi. Vrednosno poboljšanje omogućava značajno smanjenje troškova građenja, povećava kvalitet i brzinu izvođenja radova. U isto vreme trajnost konstrukcije je povećana, pojednostavljena je gradnja i održavanje.

Vrednosno poboljšanje se ogleda u sledećem:

 • dužina mostova je sa cca 2 500m smanjena na cca 1 200m.

 • fundiranje na šipovima umesto na bunarima povlači značajne uštede na količini ugrađenog betona

 • fundiranje na šipovima 2x2Φ150 umesto na 2x3Φ120 smanjuje dimenzije naglavne grede

 • optimizacija poprečnog preseka smanjuje količinu potrebne armature, betona i kablova za prednaprezanje

 • uvođenje poluintegralne konstrukcije kod pojedinih mostova značajno smanjuje količinu potrebnih ležišta i dilatacija što smanjuje troškove održavanja

 • upotreba montažnih nosača na poljima iznad železničke pruge ukida potrebu za oplatom i ubrzava proces građenja

IZVOĐAČKI PROJEKAT 6 MOSTOVA NA AUTOPUTU BIDBID-SUR U OMANU

 • Investitor:

  MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA OMANSKOG SULTANATA

 • Izvođač:

  Astaldi-Ozkar JV

 • Podizvođač:

  Rivoli S.p.A

 • Odgovorni projektant:

  Duško Bobera dipl.inž.građ

Predmet projekta je izrada izvođačkih crteža i provera statičkog proračuna za 6 mostova na predmetnoj deonici.

Dužina predmetne deonice autoputa je ukupno 250m. Mostovi se nalaze na deonici 1A ukupne dužine cca 40km. Ova deonica predstavlja najkomplikovaniji deo trase s obzirom da prolazi kroz brdovit predeo ispresecan brojnim suvim kanalima koji u kišnom periodu postaju bujične reke. U tom periodu saobraćaj postojećom saobraćajnicom je onemogućen. Iz tog razloga izvršena je optimizacija trase kako bi put bio prohodan i u vreme kišnih perioda. Na ključnim mestima predviđeni su brojni mostovi i propusti od kojih neki idu i do 400m dužine sa stubovima 40-80m iznad terena.

Mostovi na trasi su:

Rb.

Stacionaža

Rasponi

01

km 28+350

L= 60+90+60=210m

02

km 29+150

L= 60+2x90+60=300m

03

km 29+545

L= 60+2x90+60=300m

04

km 30+098

L= 60+60=120m

05

km 31+750

L= 60+3x90+60=390m

06

km 36+600

L= 60+2x90+60=300m

Oman

Svi mostovi se grade tehnologijom balansirane konzolne gradnje iz segmenata. Ova tehnologija predviđa građenje od stuba ka sredini mosta na obe strane istovremeno.

Oman Oman

Segmenti se liju u fabrici na tlu a onda posebnim dizalicama podižu i postavljaju u pravilan položaj. Iz tog razloga dimenzije segmenata su uniformirane. Svi segmenti osim onih iznad stubova su dužine 2.4m. Krajnji segmenti kod stubova se razlikuju zbog podužnog nagiba nivelete. Krajnji rasponi imaju ukupno 24 segmenta i to 7 segmenata promenjive visine i 17 segmenata konstantne visine. Srednji rasponi imaju ukupno 2x17=34 segmenta od kojih je 2x7=14 promenjive visina i 2x10=20 konstantne visine. Poprečni presek segmenta je sandučast ukupne širine 17.2m sa konzolama 4.1m

Oman Oman Oman Oman Oman

DB Inženjering, Beograd, Srbija © Sva prava zagarantovana